Znalezione obrazy dla zapytania bip

Sprawozdania finansowe  Szkoły Podstawowej w Bieśniku za rok 2018  zawierające bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  Centrum Usług Wspólnych w Łużnej pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,m,322390,2018.html